Stay Hungry, Stay Foolish / Șezi Flămând, Șezi Necugetat

I want to distribute knowledge, procurement knowledge to all the people. Of course, all who are interested in this kind of stuff.

I prepare my Seminar lecture and it seems to be a good point to reffer to all departments implicated in procurement field with the name ”dots”, to asign to each dot an action and to connect this dots into a Procurement Strategy for contracting authorities or even to echonomical operators.

 

Îmi doresc să răspândesc cunoașterea din achiziții către toți oamenii. Firește, tuturor celor interesați de subiect.

Îmi pregătesc notițele pentru Seminarul ce îl voi susține și m-am gândit că un bun exemplu ar fi să mă refer la departamentele implicate în fenomenul de achiziții cu apelativul de ”puncte”, să îi atribui fiecărui punct o activitate și să unesc fiecare punct ca într-un final să rezulte o Strategie în Achiziții pentru autoritățile contractante și chiar pentru operatorii economici.

 

And then struggled me / Apoi m-a izbit :

” You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.

You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.”

Nu puteți conecta punctele privind înainte ; aveți posibilitatea să le conectați doar privind înapoi. Deci, va trebui să ai încredere că punctele se vor conecta cumva într-un fel în viitorul tău.

Trebuie să ai încredere în ceva în instinctul tău, în destin, viață, karma, orice ar fi. Această abordare nu m-a dezamăgit, și a făcut toată diferența în viața mea. “

Steve Jobs

 

This is true in Procurement too.

If I don”t know the implications, if I don”t know their functionalities, if I don”t be there, I can”t connect the dots. I”ve been ther, I”ve done that, put me in the position to look backwards, with no angry

a fabulous drama by John Osborne, in my opinion, which revealed kind of Decalog of the art renaissance (Art of Correct Procurement).

1. writer (CPO) must be ardent of his time,

2. artist (CPO) is committed to his work and not to a political force

3. literature (purchases) must terrify conformism (corruption)

4. major problem of humanity remains the danger of nuclear war,

5. Britain’s (Romania) social institutions are anachronistic,

6. youth (CPO) today is disillusioned and outraged,

7. This youth (CPO) requires a “credo”

8. there is no one who can give him (I know that I gave it already, so much, so come on join me !)

9. scene (procurement field) should be reserved for ordinary people (specialists, procurement experts)

10. The traditional realism (hunger for illicit gain) has not exhausted all the possibilities.

and to know exactly why the dots are connected and why they are connected in this way and not in another.

Așa este și în Achiziții.

Nu poți conecta punctele dacă nu le știu funcțiunea, nu am fost acolo, nu cunosc implicațiile. Am fost acolo, am făcut asta, îmi dă puterea să pot privi înapoi, fără mânie

o piesă de teatru colosală, de John Osborne, după mine de altfel, care dezvăluie un decalog al transformării prin artă (Arta Achizițiilor Corecte) .

1. scriitorul (consilierul in achizitii) trebuie să fie pasionat de timpul său,

2. artistul (consilierul in achizitii) se angajează faţă de opera sa şi nu faţă de o forţă politică,

3. literatura (achizițiile) trebuie să violenteze conformismul (corupția),

4. problema capitală a umanităţii rămâne primejdia unui război nuclear,

5. instituţiile sociale ale Marii Britanii (României) sunt anacronice,

6. tineretul (consilierul in achizitii) de astăzi este deziluzionat şi revoltat,

7. acest tineret (consilierul in achizitii) cere un „credo”,

8. nu există nimeni care să-l poată oferi (eu știu că m-am oferit de mult, hai și tu lângă mine !),

9. scena (achizițiile) trebuie rezervată oamenilor simpli (specialiștilor, experți în achiziții),

10. realismul tradiţional (foamea de câștig ilicit) nu şi-a istovit posibilităţile.

și să știu de ce punctele se unesc în acest fel și nu în altul.

 

dot 1 – necessary / necesarul

dot 2 – approved / aprobare

dot 3 – marketing / studiu de piață

dot 4 – RFP / solicitare de oferte

dot 5 – bids analyses / analiza ofertelor

dot 6 – award decision / decizia de atribuire

dot 7 – communications / publicitate (comunicarea rezultatului)

dot 8 – contract asignement / semnarea contractului

dot 9 – delivery (goods, services, works) / livrarea (bunurilor, serviciilor, lucrărilor)

dot 10 – acceptance / recepția acestora

dot 11 – payment / plata

 

and I will stop here this abstract, like in football we mentioned only the players on the field  not the other ones on the bench which are staying there just in case … and we are not talking here about procedures just only about  common direct acquisition …

și mă opresc aici cu acet rezumat, unde ca și la fotbal ne referim doar la jucătorii de pe teren, nu și la aceia de pe bancă necesari doar dacă … și nu vorbim aici despre proceduri ci doar despre banala cumpărare directă …

 

Anyway, after all, the ”Mac” Father – Mr. Steve Jobs, must to be one of us romanian native. He is answered in his Stanford University speech in 2005, at one of the famous Romanian question : ”Q : How are you, are you sitting and thinking ? A : No, I just staying (foolish) !”.

Până la urmă, Părintele ”Mac” – Dl. Steve Jobs, trebuie să fie un român neaoș. El a răspuns în 2005, în cuvântarea sa de la Universitatea Stanford, la celebra întrebare românească : ”Î : Ce faci bade, șezi și cugeți ? R : Nu, numa șed (necugetat) !”

Advertisement