Welcome !

 

Welcome to the Art of Correct Procurement !

Hello everyone !  I am your Guide in the Art of Correct Procurement. In my day job, I help contracting authorities / companies elevate the role of (public) procurement, and make procurement a competitive advantage.

Ghidul in A.P.

Bine ați venit la Arta Achizițiilor Corecte !

Ceau, tuturor ! Sunt Ghidul vostru în Arta Achizițiilor Corecte. Ca activitate de zi cu zi, ajut autoritățile contractante / operatorii economici să recunoască rolul achizițiilor (publice) ca un avantaj competitiv.

 

I truly believe in the value that procurement can deliver.

Unfortunately, our (your) stakeholders and executives do not always agree.  They may have had bad experiences in the past, or believe that they can buy better.  As a result, we spend so much of our time as procurement professionals trying to convince others of our value.

Sincer cred în valoarea pe care o aduc procedurilor de achiziție.

Din păcate, directorii și stakeholderii noștri / ai voștri nu sunt totdeauna de acord. Poate au avut experiențe nefericite în trecut sau cred că ei pot cumpăra mai bine. Ca rezultat, vom petrece mult timp încercând ca specialiști, experți în achiziții să îi convingem de valoarea noastră.

 

All we need is to become / remain relevant to our organizations.

Relevancy gives us the platform we need to show that there is far more to our profession that sending out RFx’s.  However our path to relevancy is not an easy one.  It requires an ever changing skill set to support an evolving value proposition. New delivery models are changing the face of how organizations are accessing procurement people, services and technology.  The future of procurement is upon us, and it may look very different from what we are used to.

Tot ceea ce ne trebuie este să devenim / să rămânem remarcanți pentru organizația noastră.

Relevanța noastră ne va fi platforma de care avem nevoie să arătăm că mai sunt atâtea de făcut în afară de a trimite Cereri de x / cereri de cotații de preț / cereri de oferte / invitații la ofertare / anunțuri de participare. Desigur, drumul nostru spre relevanță nu este unul ușor. Este nevoie de a învăța noi abilități, de adaptare a noilor modele  din achiziții. Viitorul în achiziții depinde de noi și poate fi diferit față de cum l-am privit până acuma.

 

How do we evolve to elevate procurement in these times of profound change ?

It was this quest for knowledge that was the inspiration for the Art of Correct Procurement.

The Art of Corect Procurement blog was founded with a simple mission : to help elevate the procurement profession through access to actionable insights and an overview of the trends, products and services that are set to transform the procurement value proposition.

 

Cum vom evolua în dezvoltarea achizițiilor în aceste timpuri de profunde schimbări ?

Aceasta a și fost provocarea ce a stat la baza creării acestui blog Ghid în Arta Achizițiilor Corecte.

Ghid în Arta Achizițiilor Corecte, blogul, a fost fondat cu o misiune simplă : de a crește profesionalismul în achiziții prin acces, din interior, la trendurile produselor, serviciilor ce vor deveni adevărate valori ale achiziției.

 

Join me on the Correct Procurement

If you have a procurement perspective to share, or know of someone who does, I would love to hear from you.  Please, enjoy us and complete the contact form here.

Vă aștept să mă însoțiți la Ghidul în Arta Achizițiilor Corecte

Dacă aveți o perspectivă în achiziții pe care doriți să o împărtășiți sau știți pe cineva care vrea să o facă, mi-ar place să vă cunosc. Vă rog, alăturați-vă nouă și completați formularul acesta.